नेपाली (Nepali)

सुन्नुहोस् - (Listen)

हेर्नुहोस् - (Watch)

खोज गर्नु - (Explore)

किताव - (Book)

स्वास्थ्य - (Health)

जोड्नु - (Connect)

 

Related Information