فارسی (Farsi, Dari, Persian)

Listen  گوش کنید

(Audio Bible, Farsi)  کتاب مقدس صوتی (فارسی)

   (Audio Bible, Dari)  (کتاب مقدس صوتی (دری

(AWR Radio, Farsi)  رادیو صدای ادونتیست (فارسی)

(AWR Radio, Dari)  (رادیو صدای ادونتیست (دری

  Watch  تماشا کنید

Omid TV صفحه طرفداران در فیسبوک

داستان واقعی دانیال نبی

سرود پرستشی عمیق تر کمی عمیق تر

(The Jesus Film, Farsi) فیلم عیسی (فارسی)

(The Jesus Film, Dari) فیلم عیسی (دری)

(Do You Ever Wonder?)

Explore  کاوش

Books  کتابها

Health  سلامتی و تندرستی

 (8 Steps for Amazing Health) ھشت قدم برای سلامتی و تندرستی شگفت انگیز
(Protect Yourself From COVID-19)  دربرابرویروس  کووید- ١٩ از خود مراقبت کنید

Related Information